O nás

msks-osMestské kultúrne stredisko je organizáciou pôsobiacou v zmysle osvetového zákona, ktorá na základe záujmov a potrieb občanov napomáha rozvoju kultúry v podmienkach mesta. Prispieva k všeobecnému a odbornému vzdelávaniu občanov, sprostredkúva amatérske a profesionálne umelecké hodnoty, filmové podujatia, knižnú kultúru. Požičiava knihy, časopisy a zabezpečuje informačné služby občanom. Sprostredkúva spoločenskú zábavu a kultúrny oddych, usporadúva miestne kultúrne slávnosti a približuje významné historické a kultúrne udalosti a osobnosti. Podľa možnosti vykonáva tiež komerčnú činnosť.

Mestské kultúrne stredisko bolo zriadené rozhodnutím Mestského zastupiteľstva v Hnúšti dňa 5.12.1991 -Uznesenie č.9/91 s platnosťou od 1.1.1992, ako kultúrno -spoločenská organizácia s celomestskou pôsobnosťou na samosprávnom území mesta Hnúšťa.

Sídlom mestského kultúrneho strediska je Dom kultúry Janka Francisciho Rimavského na ul.Rumunskej armády 195. Mestské kultúrne stredisko môže vo svojej činnosti používať aj skrátený názov MsKS Hnúšťa.

Právne postavenie MsKS – príspevková organizácia zriadená mestom.

Financovanie a hospodárenie MsKS – je právnickou osobou mesta, napojená na jeho rozpočet príspevkom. Vlastné výnosy používa na financovanie činnosti.
Organizačná štruktúra – MsKS riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta.
MsKS má vytvorené dve oddelenia :

  • oddelenie kultúrno-výchovnej práce a ekonomických činností
    – samostatný odborný pracovník a kultúrny pracovník
  • oddelenie knižnice
    – dve samostatné odborné knihovníčky

Obidve oddelenia úzko spolupracujú pri plnení úloh.